Løsningernes Rum

De røde og grønne kort rejser sig som et stort farvet skakbræt. Alle stolene er fyldt op til mødet i Løsningernes Rum på Folkemødet på Bornholm. Emnet, der skal diskuteres løsninger på, er frivillighed i kommunerne. I panelet er en række eksperter stillet op side om side, forberedt med løsningsforslag, der skal diskuteres. Men på stolerækkerne sidder et hav af dem, der lever løsningernes i deres hverdag. Engagerede danskere med holdninger, erfaringer og ønsker om at bidrage til gode løsninger fremover.

Jeg indleder timen i Løsningernes Rum med at spørge, om der er folk i rummet, der har erfaringe med frivilligt arbejde, og det er hurtigt tydeligt, at det ikke kun er i panelet, både erfaringen og de gode idéer er tilstede.

På Bornholm sidder 150 mennesker klar med et grønt og rødt kort, så de løbende kan give deres mening til kende, når forskellige løsningsforslag bliver lagt frem. Kommunen skal give mere lempelige vilkår til de frivillige foreninger, lyder et forslag fra panelet, og da jeg spørger ud i rummet, om det er en god idé, rejser der sig at hav af grønne kort. Det kan jeg så med det samme tage videre til repræsentanten fra kommunen. -Er det noget, I kan gøre noget ved? Spørger jeg. Og med den massive opbakning fra salen, er det hermed et punkt på næste møde i det relevante udvalg. Men hvordan det skal kunne lade sig gøre, er der stadig ingen svar på. Men igen er ressourcerne i rummet i spil, og flere blandt publikum byder ind med forslag til løsninger, der fungerer andre steder.

I Løsningernes Rum er tiden ved at løbe ud for debatten og de mange forslag, der er dukket op den seneste time, er blevet skrevet op på “Løsningernes Væg”, hvor man efterfølgende kan skrive de forslag op, man ikke nåede at komme frem med, inden tiden var gået. Det sidste spørgsmål lyder; Går I fra mødet i Løsningernes Rum med ny inspiration? Og et hav af grønne sedler rejser sig.

--

--

Founder of Room of Solutions. Believes that journalism is a part of the solution. Former fellow at Constructive Institute.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store